Faculty and Staff Directory (ְԱϢ)

Faculty Board Members Administration
 Name  Name  Name
 Huang Ying  Guo Ning  Xu Weichu (Principal)
 Zhou Hongru  He Nanhui  Zhou Hongru (VP)
 Ding Bingjie  Xu Weichu  Li Su (accountant)
 Luo Xu  Huang Ying  
 Shen Fangfei  Jim Tai  
 Mack KK  Li Su  
 Song Haoru  Zhou Hongru  
 Lin Chuyun    

Board members may access the MassBCLS board meeting website here http://management.massbcls.org (Login and password required).

Please contact webmaster for access information.

School personel please access your school email here